Video Anh chị em Jrai, Bana cầu nguyện và dâng lễ cho Thầy Phêrô Hồ Văn Quân

Thứ Sáu, 28-07-2017 | 22:54:28

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

DCCT và cộng đoàn Dân Chúa vùng Pleikly dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Phêrô Hồ Văn Quân CSsR

 

Anh em DCCT và CĐ Dân Chúa Vùng PleiKu dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Phêrô Hồ Văn Quân CSsR

 

Anh em DCCT và CĐ Dân Chúa Vùng Ayunpa dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Phêrô Hồ Văn Quân CSsR

Mang Yang: A/E DCCT và CĐ Dân Chúa người Bana Vùng Măng Yang_Măng Đen dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Phêrô Hồ Văn Quân CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới