Trực Tiếp: Hội Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp Miền Nam 2018 - Tại Gx Phú Dòng

Thứ Hai, 25-06-2018 | 07:24:35

Đại Hội_Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Nam 2018

  • 8g45 – 9g15: Giới thiệu Cha P. Giám Tỉnh, Cha Bề trên Tu Viện Phú Dòng, quý Cha đặc trách Hội Đức Mẹ Miền Nam

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới