Thánh Thể Bí Tích Vượt Qua - F. X. Durrwell, C.Ss.R.

Thứ Ba, 29-08-2017 | 16:31:14

Vì Thánh Thể là bí tích của Đức Kitô trong cuộc vươt qua của Ngài, nên nó chỉ được hiểu trong chiều sâu của nó dưới ánh sáng của mầu nhiêm đó. Vì mầu nhiệm là ánh sáng cho chính nó. là nguồn mạch sự hiếu biết thần học

Thánh Thể Bí Tích Vượt Qua

Lời ngỏ của Cha F. X. Durrwell,  C.Ss.R.

Những điều thuộc Thánh Thể chưa đươc nói hết và còn lâu mơi được nói hết. từ khi có các nhà thần hoc và họ viết về Bí Tích ấy, vì khôn tả, nó không ngừng khơi thúc người ta nói về nó. Mỗi thế hê có cách diễn tả riêng về đức tin muôn thuở, mỗi thế hệ lại có khả năng phát biểu độc đáo.

Tìm hiểu Thánh thể từ bên ngoài:

Ngày nay người ta ưa chuộng các ngành khoa học về con người, về lịch sử. Bởi đó

  • Hiện tượng nhân loại và tôn giáo là bữa ăn Thánh Thể được nhiều ngành (nhất là những ngành nghiên cứu về thế giới phức tạp là biểu tượng và sự xử dụng nó) tìm hiểus29
  • Rồi các nhà sử học
    • Trình bày cho ta về sự phong phú của các nền phụng vụ cổ xưa.
    • Nhiều lần họ mô tả lại diễn tiến của nền thần học về Thánh Thể qua cá thời đại
  • Còn các nhà chú giải đã phân tích những đoan văn Kinh thánh về Thánh Thể rất sâu sắc

Nhờ những thông tin sâu rộng và chính xác của họ về những tập tục và nghi thức của Do thái giáo, bữa ăn Đức Giêsu cử hành trước khi chịu khổ nạn đã xuất hiên dưới ánh sáng mới mẻ.

Tim hiểu từ bên trong

Nhưng Thánh Thể không chỉ là một hiện tượng người ta soi sáng từ bên ngoài nó mang một sự thâm nội mà chỉ có cái nhìn của đức tin vào được. Những nhận định nhân học, sử học chắc chắn có lợi, nhưng sự suy tư thần hoç là cần thiết và sự câp bách của nó có tính cách ưu tiên, đổi với sự hiểu biết đức tin cũng như đôi với việc sống Thánh Thể ngày nay.

Mục đích của tác phẩm này thuộc bình diện đó. Vì Thánh Thể là bí tích của Đức Kitô trong cuộc vươt qua của Ngài, nên nó chỉ được hiểu trong chiều sâu của nó dưới ánh sáng của mầu nhiêm đó. Vì mầu nhiệm là ánh sáng cho chính nó. là nguồn mạch sự hiếu biết thần học.

Chắc chắn đây phải là phần đóng góp của thời đại ngày nay cho nền thần học về Thánh Thể: đi tìm cách hiểu biết mà khởi điểm là Đức Kitô trong cuộc Vượt qua của Ngài, là mầu nhiệm mà Thánh Thể là bí tích.

Nhiều tác giả và chính tôi (tác giả): Đã đi vào con đường đã mở lớn này. trong khi những thế kỷ vừa qua đã thích những con người khác và do đó đưa tới những đồng cỏ khá khô cằn. Thời đó người ta chưa biết tầm quan trọng cứu độ của cuộc tôn vinh của Đức Kitô, người ta không biết nhập cái chết và sư Phục sinh thành thành một mầu nhiệm độc nhất mà Thánh Thể là bí tích ưu đẳng, bí tích vừa của sự chết vừa của cuộc ngự đến vinh hiển, bí tích của sự hiệp thông vào cái chết và vào sự Phục sinh. Dưới ánh sáng ngày Phục sinh, Thánh Thể xuât hiện trong sự hòa hợp của những khía cạnh trái ngược nhau, và nó đẹp đẽ hơn người ta dám nói.

Tuy còn ít quen thuộc, tiến trình này không phải là môt sự canh tân. Nó múc sự gợi hứng của nó trong Kinh thánh, nó phát triển trong những phạm trù của tư tưởng Kinh thánh, nó vân hành theo phương pháp thần học, trong đó, sự thật thần linh làm cho nó được hiểu từ chính nó. Ngày trước, các Giáo phụ đã thực hành nền thần học này, đó là giải thích Thánh Thể bằng mầu nhiêm Đức Kitô, mầu nhiệm Nhập thể mà Phục sinh là chóp đỉnh. Trong thần hoc cũng như trong mọi mọi điều kiện có tính cách kitô giáo, sự mới mẻ chân chính gặp sư trung thành (trung thành đối với truyền thông đã có).

Bản nghiên cứu này cũng không nói mọi sự và còn lâu mới nói đươc moi sự, ngay cả trên điểm rõ định là “Thánh Thể đươc xét như mầu nhiệm vượt qua” nàv nữa. Vả lại, chính dưới khía cạnh này, nó lại phong phú một cách vô tận. Tôi biết rằng đôi khi lẽ ra đã phải đẩy xa sự suy tư hơn, nhưng cuốn sách này không được dành cho các nhà thần học cho bằng những kẻ đi tìm một lương thực nuôi sống đưc tin họ, một sự linh ứng cho việc tông đồ của họ.

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới