Thánh lễ nhập quan thầy Matthêu Nguyễn Hữu Cầu (Lê-ô)CSsR

Thứ Hai, 05-06-2017 | 13:33:24

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

Nghi thức Nhập Quan – Thánh lễ Tạ Ơn cầu nguyện cho ThầyMátthêu Nguyễn Hữu Cầu CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới