Thánh Lễ Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 06/10/2018: Cầu Nguyện cho Ân_Thân Nhân của Nhà Dòng

Thứ Bảy, 06-10-2018 | 16:27:37

Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38)

Váo lúc 14g 00 thứ Bảy đầu tháng Cầu Nguyện cho Ân_Thân Nhân của Nhà Dòng

14g 30 Giảng lễ: Cha Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng CSsR CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook