Thánh lễ đêm Giao Thừa Tết Kỷ Hợi - 04/02/2019 - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Thứ Ba, 05-02-2019 | 21:32:49

Thánh lễ đêm Giao Thừa Tết Kỷ Hợi04/02/2019, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Chủ tế: Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Bích_Giám Tỉnh CSsR Vn


 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook