Thánh lễ Chúa Nhật 16 Thường Niên 15g 30 Thiếu Nhi - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Chúa Nhật, 22-07-2018 | 16:36:52

Chúa Nhật XVI Thường Niên B ngày  22/07/2018: Tin Mừng Mc 6_30-34 – Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. (Mc 6, 34)

Giảng lễ 15g 00 Chúa Nhật 16 Thương Niên: Lm Giuse Nguyễn Tuấn Minh CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới