Tam Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Thánh lễ Khấn Dòng và Thánh lễ truyền chức Linh Mục_Phó tế

Thứ Năm, 21-06-2018 | 08:50:26

Chưng trình các Thánh lễ vào những ngày cuối tháng 6 năm 2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Từ ngày 25 – 27/06/2018 Tam Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

28/06/2018 Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Khấn Vĩnh Viễn trong Dòng Chúa Cứu Thế

30/06/2018 Thánh lễ Truyền chức Linh mục và Phó tế Dòng Chúa Cứu Thế

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới