Nhật Ký Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế Lần Thứ 25: Ngày 18/11/2016

Chúa Nhật, 20-11-2016 | 15:39:57

 Thêm một ngày làm việc quan trọng nữa của các nghị viên Tổng Công Hội.20-11-2016 TCH 25 (2)

Buổi sáng, các nghị viên dành thời gian bàn thảo và bỏ phiếu biểu quyết từng đề xuất và dự thảo ở phần 3 của Tài liệu làm việc C: Tái cấu trúc. Sau khi bỏ phiếu biểu quyết những dự thảo quan trọng liên quan đến việc tái cấu trúc trong Hội Dòng, các điều phối viên Tổng Công Hội đề nghị những nhóm nào chưa kết thúc việc thảo luận và đúc kết về các đề xuất và dự thảo trong Tài liệu làm việc, thì những nhóm đó có buổi chiều còn lại trong tuần này đề hoàn thành các bản báo cáo đúc kết của nhóm để sáng thứ Hai tuấn tới sẽ báo cáo trước Tổng Công Hội.

Cũng trong buổi sáng, các nghị viên bàn thảo và tham chiếu những kiến nghị và tư vấn của các anh em trong Dòng và các cộng tác viên thừa sai giáo dân để nhận định hiện tình thế giới và Hội Dòng hiện nay và lên kế hoạch cho Hội Dòng trong nhiệm kỳ 6 năm trước mắt.20-11-2016 TCH 25 (1)

Buổi chiều, những nhóm chưa hoàn thành việc thảo luận và viết báo cáo đúc kết thảo luận của nhóm mình thì tiếp tục làm việc, còn các nhóm đã hoàn thành các bản tóm kết thảo luận thì được nghỉ ngơi.

Buổi tối, các nghị viên tùy nghi tham dự hai bài thuyết trình: Thứ nhất là bài thuyết trình về chân phúc Phêrô Donders, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Hòa Lan thế kỷ XIX đi sứ vụ thừa sai ở Surinam, chăm sóc mục vụ cho những người nô lệ, nhất là những người phong cùi ở đó và đã hiến mạng sống mình cho những người tất bạt này. Thứ hai là bài thuyết trình về sứ vụ thừa sai mới mẻ ở Cuba. Cả hai bài thuyết trình đều rất sống động.

Thêm ngày nghỉ cuối tuần nữa cho các nghị viên sau cả một tuần làm việc miệt mài. 

Thông tín viên, Mark Miller, C.Ss.R

Chuyển Ngữ Antoni Văn Dũng

Tags:

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook