Nguồn gốc Vượt Qua của Thánh Thể - Được xây dựng trong Cánh Chung V

Thứ Năm, 22-03-2018 | 06:15:17

Thần Khi cuộc Phục Sinh là một sức mạnh kết nhập, một lời kêu gọi tới sự hiệp thông với Chúa Con. Đức Kitô thì sống lại thành một hạt lúa trổ nhiều bông hạt, thành Hội Thánh, lang quân kết hợp với hôn phu.

Thánh Thể, sự thi thcủa cuộc Nhập Thể:

Thánh Thể được thiết lập trong cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, là một hoa trái của mầu nhiệm Nhập Thể.

 • Dĩ nhiên mọi can thiệp cứu độ của Thiên Chúa trong Hội Thánh đều có trung tâm là mầu nhiệm Vượt Qua, trong đó Cha sinh hạ và Phục Sinh Đức Kitô của Người trong Thánh Thần, Thiên Chúa không có nhiều họạt động cứu độ. không thực hiện những công việc rời rạc. Trong Thánh Thần, Người sinh ra Con trong trần gian, Người thực hiện một ơn cứu độ sẽ được chia ra vô tận cho muôn người trong thời gian, nhưng chỉ là ơn cứu độ được thực hiện trong việc tuôn đổ Thần Khí cách trọn vẹn. Các tín hữu sẽ sống lại với Đức Kitô trước hoặc sau (trong Phép Rửa, trong việc cử hành Thánh Thể, qua đời sông đức tin) nhưng vẫn chỉ là hưởng nhờ một tác động độc nhất của Cha nơi Đức Kitô. Bánh rượu cũng được biến đổi do Thần Khí đã Phục Sinh Đức Kitô.
 • Thế nhưng Phục Sinh là mầu nhiệm Nhập Thể trong sự hoàn tất và sự mở rộng phổ quát của nó.
 • Cuộc Phục Sinh được hoàn tất công cuộc được khai sinh trong Thần Khí, nhưng ở chóp đỉnh Vượt Qua này, tác động của Thần Khí có chiều kích vũ hoàn, Thần Khi cuộc Phục Sinh là một sức mạnh kết nhập, một lời kêu gọi tới sự hiệp thông với Chúa Con. Đức Kitô thì sống lại thành một hạt lúa trổ nhiều bông hạt, thành Hội Thánh, lang quân kết hợp với hôn phu.
 • Theo một ngôn ngữ khác, Mầu nhiệm Vượt Qua là một sự sai gởi vào trần gian, là Mầu nhiệm có tính cách quang lâm. Thế nhưng Đức Kitô đến bằng cách lôi kéo đến với Ngài, bằng cách làm cho Hội Thánh nên thân mình Ngài, bằng cách dùng quyền Chúa sát nhập con người vào thân thể vinh hiển của Ngài, sát nhập những kẻ đón nhận ơn cứu độ vào Mầu nhiệm Ngài, thậm chí sát nhập của tạo thành vô tri vào Ngài:là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang(Rm 8, 21).
 • Chính đây là quê hương của Thánh Thể: bánh rượu, cộng đoàn được biến đổi bởi sức mạnh sát nhâp này, bởi mãnh lực của cuộc Nhập Thể ở chóp đỉnh Vượt Qua của nó.
  • Bởi đó nên thần học cổ xưa nhất đã định vị sự biến đổi trong Thánh Thể trong bối cảnh cuộc Nhập Thể.
  • Rồi đối với các Giáo Phụ Đông Phương, Mầu nhiệm Nhập Thể đã là “cái mẫu để hiểu” về sự biến đổi trong Thánh Thể: có sự biến đổi là vì Thánh Thần của cuộc nhập thể đã đến, vì Đức Kitô đồng hóa bánh rượu ở một cấp độ tột cùng, làm chúng hết còn là chúng và hết còn tồn tại nơi mình như từ trước tới giờ.
  • Nhưng nói thế không có nghĩa là Ngôi Lời nhập thể lại là Mầu nhiệm Nhập Thể được nhân thành nhiều. Không, mầu nhiệm ấy lan rộng, phát huy ra khỏi từ chóp đỉnh Vượt Qua của nó: Đức Kitô đích thân sống lại với hình Hội Thánh và Thánh Thể lôi kéo con người và bánh rượu đến với Ngài, sát nhập vào Ngài, làm con người nên thân thể Ngài là Hội Thánh, làm bánh rượu nên thân mình Ngài, cho đến ngày sự sinh hạ độc nhất của Chúa Con đạt hình thức một Hội Thánh được Phục Sinh trọn vẹn. Đây là quyền năng của Đức Kitô trong cuộc Phục Sinh xác thể của Ngài: Ngài là vị Chúa hiển trị bằng cách sáp nhập vũ hoàn vào mình.
  • Ta thấy con người trần tục, nhờ thân xác mình, đã bắt thế giới xung quanh tùng phục mình, đã dùng nó áp đặt sự thống trị của mình. Nhưng con người cũng do thân xác ấy bị bao trùm và giam nhốt vũ trụ vật chất, cách sâu xa đến độ một ngày kia, xác họ tan rã, những tương quan đã có biến tan và họ thấy sự thông trị của họ trên vũ hoàn thật phù du.
  • Còn trong cuộc Phục Sinh, việc thân xác tùy thuộc vũ hoàn đổi thành quyền Chúa tuyệt đối. Đức Kitô nên chóp đỉnh của vũ hoàn, nơi Ngài nó tồn tại. Quyền năng đồng hóa vũ hoàn thuộc thân xác Đấng Phục Sinh có thể thi thố cách chắc chắn, bằng chứng là sự biến đổi trong Thánh Thể.
  • Khi chịu ảnh hưởng Đức Kitô Phục Sinh như vậy, vũ hoàn không bị nhục nhã khi bị con người chế ngự, nó đã không ngừng sinh ra cho đời sống tinh thần. Trong Đức Kitô, nó đạt chóp đỉnh vinh quang và tự do của nó. Bánh được Thánh Thể hóa, được hoàn toàn sát nhập vào Ngôi Lời Nhập Thể là nơi chốn sự tuyển chọn cao cả nhất của vật chất (theo một số tác giả, sự biến đổi bánh rượu báo trước sự biến đổi mọi sự giông như thế trong ngày Quang Lâm.

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

trong “Thánh Thể Bí Tích Vượt Qua

(còn tiếp)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới