Hình Ảnh Thánh lễ nhập quan Cha MácCô Bùi Quan Đức Tu sĩ Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế

Thứ Hai, 21-05-2018 | 15:17:39

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

 Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Cha MÁC-CÔ BÙI QUAN ĐỨC, C.Ss.R. lúc 10 giờ Thứ Hai, ngày 21/05/2018 tại phòng khách Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

 

     

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới