Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô Bùi Quan Đức CSsR ngày 22/05/2018

Thứ Tư, 23-05-2018 | 01:58:35

Học Viện Thánh Anphongsô dâng lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô lúc 9g

Cộng Đoàn Tỉnh Dòng dâng lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô

Cộng đoàn Vĩnh Long và Cha đại diện liên Tu Sĩ Tân Định dâng lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô

Anh em trẻ Cộng Đoàn My Tho dâng lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô

Cộng Đoàn Dự Tập & Các Thầy dâng lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô

Cha Thanh và nhóm HĐ dâng lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô

Xóm Giáo 4 & 5 dâng lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô

Xóm Giáo 6 & 8 Xóm Giáo 4 & 5 dâng lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook