Hình ảnh Thánh lễ an táng Bà Cố Anna Thân Mẫu cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên CSsR

Thứ Năm, 14-12-2017 | 23:35:21

Sáng nay ngày 14/12/2017 tại Nhà Thờ Gx. Xóm Chiếu cha Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ tế Thánh lễ an táng Bà Cố Anna Thân Mẫu cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên Bế trên Chánh xứ Thái Hà, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội… cùng đồng tế có đông đảo quý Cha… quý Tu sĩ nam nữ, quý thầy học viện Thánh Anphongsô…

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook