Hình ảnh Lễ Lá Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua - Gx Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Thứ Hai, 26-03-2018 | 00:40:30

Thánh Lễ Lá Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua – Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn 2018

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook