Hình ảnh Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dâng Hoa Kính Đức Mẹ

Chúa Nhật, 27-05-2018 | 00:40:42

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: lúc 19g 30 sau các Xóm Giáo 1,3,4 và 5 đại diện Giáo Xứ dâng Hoa Kính Đức Mẹ…

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới