Hình ảnh An táng Bà Cố Lucia thân Mẫu cha Giuse Trần Hữu Hoan CSsR tại Đất Thánh Gx Thổ Hoàng

Thứ Bảy, 16-06-2018 | 00:59:18

“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ” (Ga 3, 16)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới