Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Đầu Tháng 8 / 2018

Thứ Bảy, 04-08-2018 | 14:13:15

Hôm nay ngày 04/08/2018: thứ bảy đầu tháng 14g 00 hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

14g 30 Thánh  lễ Cầu Nguyện cho Ân Nhân và Thân Nhân của Nhà Dòng

Giảng lễ Hành Hương – Lm Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới