Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R

Thứ Ba, 03-12-2019 | 02:04:01

Hôn nay vào lúc 17h00 ngày 02/12/2019: Cha Bề trên Chánh xứ cùng quý Cha ban quản xứ, hội đồng mục vụ Giáo xứ, Giáo xóm… cùng quý ông bà anh chị em cùng đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha Antôn Nguyễn Văn Trung Tu sĩ, Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế:

Nguyện xin Chúa sơm đem cha Antôn vòa trong Tình Yêu của Chúa

 

 

 

 Đức Tín GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook