Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ Chúa Nhật 8g 00

Chúa Nhật, 22-07-2018 | 10:07:37

Chúa Nhật XVI Thường Niên B ngày  22/07/2018: Tin Mừng Mc 6_30-34 – Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. (Mc 6, 34)

Giảng lễ 8g Chúa Nhật 16 Thương Niên: Giuse Phạm Quốc Giang

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới