Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Thánh lễ Chúa Nhật 18 Thường Niên 15g 00 Thánh lễ Thiếu Nhi

Chúa Nhật, 05-08-2018 | 13:29:11

Tin Mừng Chúa nhật 18 Thường Niên B ( Ga 6, 24 – 35) 05/08/2018: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6, 35)

 

Bài giảng Thánh lễ 15g 00 Thiếu Nhi: Lm Giuse Nguyễn Quốc Toản CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới