Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ Chúa Nhật 6g 30

Chúa Nhật, 22-07-2018 | 10:00:21

Chúa Nhật XVI Thường Niên B ngày  22/07/2018: Tin Mừng Mc 6_30-34 – Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. (Mc 6, 34)

Bài giảng trong Thánh Lễ – JB Nguyễn Minh Phương CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook