Đại Phúc Giáo Xứ Bắc Thần, Xuân Lộc: Con Đường Tình Có Tên Giêsu

Thứ Năm, 28-02-2019 | 07:55:56

Vì chúng ta, Đức Giêsu đã chịu khổ hình thập giá!

Lạy Chúa Giêsu Cứu Thế, khi chịu chết trên cây thập giá, Chúa đã hủy diệt cái chết của nhân loại chúng con. Sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa đã phục hồi sự sống cho toàn thể nhân loại chúng con.

Đi lại con đường thập giá Chúa đã đi qua, con đường tình mang tên của Ngài, con đường có tên gọi Giêsu và con đường ấy không phải gập ghềnh, chông chênh, không phải cô đơn, tủi nhục… vì có Chúa bên ta, đồng hành với ta và đỡ nâng thập giá phận đời cho ta.

Trên con đường mang tên Giêsu ấy, chúng ta cảm nhận được một tình yêu vĩ đại, một tình yêu cho đi nhân không, một tình yêu đã chết vì người mình yêu! Ai hiểu được và cảm thấu được tình yêu dịu vợi và bao la ấy là người có phúc và chỉ ai gắn đời mình vào con đường thập giá với Giêsu sẽ mang lại nhiều hoa trái.

Giêsu của lòng con, Giêsu của toàn thể nhân loại này, giáo xứ Bắc Thần chúng con đã có phúc nhận biết hoa trái của Đại Phúc là chính Ngài. Chính cái chết của Ngài trên thập tự giá để cho chúng con được bước vào hưởng vinh phúc đời đời với Ngài khi chúng con mang trong đời mình, hành trang đời mình, từng nhịp sống, từng hoạt động có tên gọi Giêsu!

 

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook