CSsRVN. Cộng đoàn Vũng Tàu: Dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cho Thầy Gioan

Thứ Tư, 10-10-2018 | 00:18:43

15g 00 Chiều nay quý Cha Cộng Đoàn DCCT Vũng Tàu vầ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Gioan

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook