Chương trình mừng lễ Thánh Clêmentê, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế

Thứ Sáu, 02-03-2018 | 10:49:29

Thánh Clement Mary Hofbauer (1751-1820), Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế

Nếu Thánh Anphongsô Maria là vị sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, đặt nền tảng, hướng đi và hoạt động thì Thánh Clêmentê Maria Hofbauer đã đưa Dòng Chúa Cứu Thế vượt qua rặng núi Alpes và lan tràn ở Âu Châu và thế giới.

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook