Chúa Nhật XXIII Thường Niên B: 08g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 9/9/2018

Chúa Nhật, 09-09-2018 | 07:27:27

“Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được” (Mc 7, 37)

Tin Mừng Chúa Nhật 23 Thường Niên B (Mc 7, 31-37)

Bài giảng Thánh lễ 08g 00

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook