Chúa Nhật 20 Thường Niên_Thánh lễ 20g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 19/08/2018

Chúa Nhật, 19-08-2018 | 19:35:45

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy!” (Ga 6, 56)

Tin Mừng Chúa Nhật 20 Thường Niên B (Ga 6, 51 – 59)

Bài giảng Thánh lễ 20g 00: Lm Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook