Cha Phêrô Nguyễn Thành Tâm dâng Thánh lễ Cầu Nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR.

Thứ Hai, 17-09-2018 | 23:57:48

Cha Phêrô Nguyễn Thành Tâm chủ tế Thánh lễ Cầu Nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook