Thánh lễ

🔴Trực Tiếp HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | 16h00 Ngày 06/06/2020

HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 16h00 |13/06/2020 Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ ...

🔴 Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Fatima | 12h00 ngày 13/06/2020

Thánh lễ 'Mừng Kính Đức Mẹ Fatima' | 12h00 | 13/06/2020 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - Chúa Nhật: Lễ Chúa Ba Ngôi | lúc 18h30 ngày 07/06/2020

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ". (Ga 3, 16-18) CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA BA NGÔI 18h30 | Ngày 07/06/2020 Đền Đức Mẹ Hằng ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - Chúa Nhật: Lễ Chúa Ba Ngôi | lúc 17h00 ngày 07/06/2020

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ". (Ga 3, 16-18) CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA BA NGÔI 17h00 | Ngày 06/06/2020 Đền Đức Mẹ Hằng ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - Chúa Nhật: Lễ Chúa Ba Ngôi | lúc 10h00 ngày 07/06/2020

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ". (Ga 3, 16-18) CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA BA NGÔI 10h00 | Ngày 07/06/2020 Đền Đức Mẹ Hằng ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - Chúa Nhật: Lễ Chúa Ba Ngôi | lúc 6h30 ngày 07/06/2020

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ". (Ga 3, 16-18) CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA BA NGÔI 6h30 | Ngày 07/06/2020 Đền Đức Mẹ Hằng ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi | lúc 18h30 ngày 06/06/2020

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ". (Ga 3, 16-18) CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA BA NGÔI 18h30 | Ngày 06/06/2020 Đền Đức Mẹ Hằng ...

🔴Trực Tiếp HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | 16h00 Ngày 06/06/2020

HÀNH HƯƠNG – THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 16h00 Ngày 06/05/2020 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ CHÚA NHẬT LỄ ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - Chúa Nhật: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống | lúc 18h30 ngày 31/05/2020

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23) CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 18h30 ngày 31/05/2020 Giáo xứ Đức Mẹ ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - Chúa Nhật: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống | lúc 17h00 ngày 31/05/2020

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23) CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 17h00 ngày 31/05/2020 Giáo xứ Đức Mẹ ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - Chúa Nhật: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống | lúc 10h00 ngày 31/05/2020

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23) CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 10h00 ngày 31/05/2020 Giáo xứ Đức Mẹ ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - Chúa Nhật: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống | lúc 6h30 ngày 31/05/2020

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23) CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 6h30 ngày 31/05/2020 Giáo xứ Đức Mẹ ...

🔴Trực Tiếp HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | 16h00 Ngày 30/05/2020

HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 16h00 Ngày 30/05/2020 Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN | lúc 18h30 ngày 24/05/2020

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất... và Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 16-20) CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 18h30 ngày 24/05/2020 Giáo xứ Đức ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN | lúc 17h00 ngày 24/05/2020

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất... và Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 16-20) CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 17h00 ngày 24/05/2020 Giáo xứ Đức ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN | lúc 10h00 ngày 24/05/2020

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất... và Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 16-20) CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 10h00 ngày 24/05/2020 Giáo xứ Đức ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN | lúc 6h30 ngày 24/05/2020

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất... và Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 16-20) CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 6h30 ngày 24/05/2020 Giáo xứ Đức ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN | lúc 18h30 ngày 23/05/2020

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất... và Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 16-20) CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 18h30 ngày 23/05/2020 Giáo xứ Đền ...

🔴Trực Tiếp HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | 16h00 Ngày 23/05/2020

HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 16h00 Ngày 23/05/2020 Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh | 18h30 Ngày 17/05/2020

“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác” (Ga 14, 15-21) Thánh lễ Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh 18h30 ngày 17/05/2020 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới