Cáo Phó, Tiểu Sử Cha Mác-cô Bùi Quan Đức Tu Sĩ Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Thứ Hai, 21-05-2018 | 00:33:15

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Namvà gia đình huyết tộc trân trọng báo tin

Cha MÁC-CÔ BÙI QUAN ĐỨC, C.Ss.R.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới