Các Xóm Giáo 1, 3 & 6, 8 Hiệp Dâng Thánh lễ Cầu nguyện cho Cha nguyên Chánh xứ Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

Thứ Năm, 19-07-2018 | 21:36:44

Vào lúc 18g 00 ngày 19/07/2018 Cha Phêrô Đỗ Minh Trí đặc trách xóm giáo 1 và 3 cùng với Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bình Định đặc trách xóm giao 6 và 8 cùng quý ông bà anh chị em trong các Xóm Giáo hiệp dâng thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho cha nguyên chánh xứ Giuse Phạm Thanh Quang CSsR.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook