21g00' Trực tiếp Thánh lễ Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh 2017 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR

Chúa Nhật, 24-12-2017 | 20:10:53

21g00′  Trực tiếp Thánh lễ Đêm Vọng Giáng Sinh 2017 – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới