10g 00: Nghi thức Tẩn Liệm và Thánh Lễ Cầu Nguyện cho cha Antôn Phạm Văn Nam Tu Sĩ_Linh Mục C.Ss.R.

Chúa Nhật, 16-09-2018 | 09:25:49

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. ” (Ga 14, 6)

10g 00: Nghi thức Tẩn Liệm và Thánh Lễ Cầu Nguyện:

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook