Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho người lớn tại Gx Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ III

Chúa Nhật, 16-12-2018 | 00:24:14

“Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy.” (Lc 3,11)

Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho người lớn tại Gx Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ III

Giảng Tĩnh tâm Mùa Vọng: Cha Vincent Phạm Cao Quý CSsR

 

 

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook