Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho người lớn: Gx Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp II

Thứ Tư, 18-12-2019 | 23:44:23

Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho người lớn tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn ngày thứ II

 

Photo: Đức Tín – GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới