Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay: 15/04/2019_Ngày thứ I - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Thứ Ba, 16-04-2019 | 00:49:35

Đền ĐMHCG Sài Gòn Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay – Ngày thứ I: 15/04/2019

Cha giảng: Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR

Cha giảng: Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook