Tĩnh tâm dành cho người lớn Mùa Vọng 2018 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ I

Thứ Sáu, 14-12-2018 | 11:44:33

“Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” (Mt 5, 9)

13/12/2018 Tĩnh tâm dành cho người lớn Mùa Vọng 2018 – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ I

Giang Tĩnh tâm dành cho Người lớn – Lm Vinhsơn Phạm Cao Quý

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook