Truyền trực tiếp: Thánh Lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh 2017: 21g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài gòn

Thứ Bảy, 15-04-2017 | 20:56:55

Thánh Lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh 2017: 21g 00 – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài gòn