Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh 21g00 - Đền ĐMHCG Sài Gòn 20/04/2019

Chúa Nhật, 21-04-2019 | 19:50:08

21g00 thứ bảy Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook