Trực Tiếp Thánh Lễ Khấn lần Đầu và Khấn Trọn Đời trong Dòng Chúa Cứu Thế 2017

Thứ Sáu, 30-06-2017 | 07:29:04

Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Tuyên Khấn Vĩnh Viễn trong Dòng Chúa Cứu Thế 2017