Thánh lễ truyền chức Phó Tế và Linh Mục DCCT VN 2020 (2)

Thứ Sáu, 03-07-2020 | 11:39:00

Đức Giám mục thẩm vần các Tiến Chức, các tiên chức tuyên hứa vâng phục… Kinh cầu Các Thánh và ghi thứ truyền chức Phó tế.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo: Đức Tin GXĐMHCG

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới