Thánh Lễ Tiệc Ly 20g00 | Thứ Năm Thánh 01/04/2021 | Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Sáu, 02-04-2021 | 11:18:28

Thánh Lễ Tiệc Ly Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

| 20g00 | Thứ Năm || 01/04/2021 |

 

 

Photo Đức Tin GXĐMHXG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới