Thánh lễ Tất Niên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Hội Lòng Thương Xót Chúa

Thứ Sáu, 17-01-2020 | 15:22:47

Vào lúc 15h00 ngày 15/01/2020 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Giuse Nguyễn Ngọc Bích\ chủ tế Thánh lễ và trao bằng cho Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn và Hội Lòng Thương Xót Chúa. Cùng đồng tế trong thánh lễ  có cha Bề trên Nhà Sài Gòn, chánh xứ ĐMHCG Phêrô Đinh Ngọc Lâm, cha linh hướng các hội đoàn Phaolô Nguyễn Hữu Thuận cùng đông đảo các bà các chị của hai hội đoàn về hiệp dâng lời tạ ơn Chúa trong Thánh lễ Tất niên…

Photo: Đức Tin – GXĐMHCG

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook