Thánh lễ Giao Thừa Tết Canh Tý - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp _Dòng Chúa Cứu Thế - 24/012020

Thứ Sáu, 24-01-2020 | 21:59:25

Thánh lễ Giao Thừa Tết Canh Tý_2020

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR

Thực hiện: Anh em Truyền Thông Chúa Cứu Thế _ GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook