Thánh lễ 8g Chúa Nhật II Thường Niên (Ga 1, 35-42)

Chúa Nhật, 14-01-2018 | 07:23:28

8g Chúa Nhật Tuần II Thường Niên B_Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới