Thần khí Đức Kitô và các Nhiệm tích của Hội Thánh (tiếp theo)

Thứ Bảy, 17-06-2017 | 09:10:06

Đức Kitô trong Thánh Thể là Đức Kitô trong sự chết, chứ không phải sau sự chết, vì chính trong sự chết mà Thần khí tôn vinh Ngài, chính trong lễ hiến dâng đựơc “vĩnh hằng hóa” chính trong cuộc siêu thăng về cùng Cha, tức trong cái chết (chóp đỉnh đời Ngài) chính trong sự vâng phục cho đến chết, trong thái độ đón nhận ý Cha hoàn toàn mà Đức Kitô được vinh quang bao bọc.

Bánh Thần Thiêng.kristovo_tijelo_i_krv 1

Thánh thể là nhiệm tích cao cả của Chúa Thánh Thần. Nó là nhiệm tích cuộc Vượt qua của Đức Kitô, nơi những dòng sông sinh sống vọt ra.

Nó là Bánh sự sống (Yn 6, 48-51). Nó lệ thuộc các thực tại Thần khí và sự sống, lãnh vực riêng của Thần khí.

Thánh Phaolô goi nó là “lương thực thần thiêng” (1 C10, 3)

Thánh thể được cử hành trong mãnh lực Thần khí, truyền lan mãnh lực Thần khí trong Hội Thánh.

Trong bí tích này cũng như trong mọi sự, Thần khí là khởi điểm và đích điểm. Thần khí là linh hồn việc cử hành Thánh Thể.

Thánh Thần ở khởi điểm

 • Công việc của Ngài là chuyển hóa Bánh và rượu thành biểu tượng thực thụ của sự hiện diện Vượt qua của Đức Kitô giữa Hội Thánh, đế Đức Kitô phục sinh trong Thần khí hiện diện.
 • Thánh Thần chuyên hóa bánh rượu bằng việc sáng tạo của Ngài:
 • Đó là đưa bánh, rượu, bữa ăn đến độ viên mãn tột bực của chúng, biến chúng thành bánh sự sống muôn đời, thành rượu của Nước Trời.
 • Đó là lôi kéo chúng về với Đức Kitô, tháp nhập chúng vào Đức Kitô, khiến chúng tôn tại trong Đức Kitô, Đấng là nền tảng của chúng ( chúng được tạo dựng hướng vê Ngài : Co 1, 16).

Trong Thánh Thể, Thần khí lại cho thấy Ngài hiên hữu chỉ là để phục vụ sự hiện diện của Chúa Con trong trần gian và Ngài là quyền năng tháp nhập mọi vật vào Thân thế Đức Kitô.

 • Hội Thánh cầu khẩn Thánh Thần để lễ Tạ ơn được thực hiện.
 • Khi đó, Thần khí xuống trên các lễ vật, hoàn tất mầu nhiệm phuc sinh của Chúa chúng ta, hay cử hành các mầu nhiệm phục sinh thân xác Đức Kitô.
 • Thần khí biến hóa bánh rượu bằng chính tác động Ngài đã phục sinh Đức Yêsu (vì Ngài luôn hành xử trong Hôi Thánh với tư cách mãnh lực phục sinh Đức Yêsu). Việc biến đổi bánh rượu liên hệ tới mầu nhiệm phục sinh, mầu nhiệm sinh hạ Con tại thế trong Thần khí.
 • Do đó hành đông chuyển hóa này ăn khớp với sứ mạng Ngài là tôn vinh Đức Kitô, làm chứng cho Đức Kitô bằng cách biểu tỏ Ngài cho Hội Thánh (Yn 16,14)

Thần khí làm Đức Kitô hiên diên cho Hôi Thánh

 • Không phải là thêm gì vào vinh quang đã viên mãn của Đức Kitô phục sinh.
 • Mà để các tín hữu có thề hiệp thông với Đức Kitô trong cuộc Vượt qua cứu độ: “trong mỗi miếng bánh, Đức Kitô mạc khải cuôc phục sinh của Ngài”
 • Đức Kitô trong Thánh Thể là Đức Kitô trong sự chết, chứ không phải sau sự chết, vì chính trong sự chết mà Thần khí tôn vinh Ngài, chính trong lễ hiến dâng đựơc “vĩnh hằng hóa” chính trong cuộc siêu thăng về cùng Cha, tức trong cái chết (chóp đỉnh đời Ngài) chính trong sự vâng phục cho đến chết, trong thái độ đón nhận ý Cha hoàn toàn mà Đức Kitô được vinh quang bao bọc.

Thánh thế là Nhiệm tích vượt qua của Đức Kitô phục sinh trong sự chết .Thánh thế là cuộc hiển linh vượt qua cứu độ trong không gian thời gian cho phép Hội Thánh được thông dự vào.

 • Tuy làm Đức Kitô hiện diện Thần khí không hủy bò tấm bánh, kết qua của đất đai và công khó con người.

Ngài không chấm dứt tạo thành đầu tiên mà đưa nó tới cứu cánh viên mãn của nó, biến đổi nó để nó càng nên bánh nên rượu mỹ mãn ngàn lần hơn, tức là nhiệm tích bàn tiệc cánh chung.

Thần khí làm việc hài hòa với Đức Kitô.

Thần khí không làm việc đơn độc. Ngài luôn ăn khớp với Đức Kitô, đồng thời vì lợi ích của Đức Kitô.

 • Đức Kitô phán một lời trên bánh thì đó cũng là lời phán trong quyền năng Thần khí và có sức tác tạo ngay khi được phán ra. Cũng như Đức Kitô sẽ biến đổi thân xác yếu hèn ta nhờ quyền lực Thần khí: (Ph 3, 21).
 • Nền Thần học La tinh gán việc biến đổi Thánh Thế cho Lời Đức Yêsu phán qua sứ vụ Hội Thánh, còn nền Thần học Hy lạp lại gán việc đó cho Thần khí, nhưng trong Cựu ước, Thiên Chúa tạo dựng bằng Hơi thở và bằng Lời. Trong Tân ước, mọi hoạt động cứu rỗi đều do cả Thần khí và Đức Kitô chu tất cách rất hài hòa, thống nhất.
 • Bởi đó việc chuyến hóa Thánh Thể là việc chung của cả hai vị: Đức Kitô là Đấng trung gian của mọi cuộc Thánh hóa, nhưng trong quyền năng Thần khí. Lời truyền phép thốt ra bởi Hội Thánh là lời Đức Kitô (vì lời ấy nằm trong lời giảng tông đồ ) nhưng nó có hiệu năng do bởi quyền lực Thần khí cưu mang nó.

Trong Hội Thánh và trong Thánh Thể, hoạt động Thần khí thi thố qua sứ vụ Hội Thánh, trong đó hoạt động của Đức Kitô biểu tỏ ra.

 • Sở dĩ Hội Thánh khẩn cầu Thần khí xuống biến đổi các lễ vật không phải vì Thánh Thế là một ơn Hộị Thánh nhận được do một lời khẩn cầu và đức tin mình bơi lẽ sự biến đối bánh rượu nằm trong chính lễ tương niệm do Đức Yêsu, thiết lập và được cử hành do mênh lệnh Ngài (cũng như sức Thánh hóa của phép Rửa gắn với nghi lễ mà Hội Thánh có sứ mạng chu toàn). Nhưng vì Hội Thánh luôn có thái độ Nhận lãnh triệt để ngay cả khi chu toàn sứ mạng mình. Đây là một thái độ đón tiếp, vì bao giờ sử mạng cũng được thi hành trong khiêm cung và cầu nguyện. Chính Đức Yêsu, tuy có quyền định đoạt về Thần khi cũng thu lãnh quyền năng Thần khí.

Hội Thánh dâng bánh rượu lên Thần khí để Ngài biểu hiện ra trước mắt cuộc Phục sinh của Đức Kitô, qua sứ vụ linh mục đang nói “Nàylà Mình Ta”

Thần khí, Đấng thể hiện việc cử hành Thánh Thể, cũng là hoa quả và ơn huệ mà Hồi Thánh và tín hữu nhận từ Thánh Thể, từ sự hiệp thông với Đức Kitô hiện diện bởi Thánh Thần.

 • Thánh Phaolô nói đến lương thực và của uống thần thiêng, tảng đá thần thiêng (1 C 10,3t).
 • Thánh Yoan nói đến một tấm bánh vừa làm no bụng vừa giải khát (Yn 6, 35): hình ảnh ám chỉ Đức Kitô vừa là bánh vừa là mạch suối.
 • Từ cạnh sườn Đức Yêsu, suối nước tuôn chảy (Yn 19, Ez 47): khi cử hành lễ tạ ơn, Hôi Thánh kinh nghiệm điều đó.
 • Hội Thánh vui mừng khi Đức Yêsu mời đến với Ngài để uống nước nguồn từ cạnh sườn bị đâm thâu (Yn 7, 37-38).
 • Chính từ cạnh sườn bỏ ngỏ, các dòng sông sinh sống tuôn trào. Thần Khí được ban ngay trong giây phút biến cố Vượt qua vọt chảy, trong chính sự chết vinh quang của Đức Yêsu. Thánh Thể là sự hiện diện của Đức Kitô trong giây phút ây, khi xảy ra cái chết được tôn vinh trong Thần khí. Các tín hữu được thánh hóa bởi Thánh Thể và Thánh Tẩy, nghĩa là trong sự hiệp thông với Đức Kitô chết đi vinh hiển.
 • Muốn nhận Thần khí cần đi vào sự hiệp thông :
 • Thánh Thể là nhiệm tích của sự hiên diện: cần phải tiếp đón cởi mở đối với Đấng đang tới.
 • Thánh Thể là lễ tế duy một lần của Đức Yêsu: phải dâng lễ bằng cách lãnh nhận nó, tham gia vào đó.
 • Thánh Thể là nhiệm tích của việc tràn đổ Thần khí: cần để cho Thần khí lấp đầy.
 • Thần khí biến đổi Hội Thánh sau khi Hội Thánh lãnh nhận.
 • Như Thần khí biển đổi Bánh rượu thành Mình Máu Đức Kitô, Thần khí cũng biến đổi Hội Thánh thành Thân mình Đức Kitô trong cuộc tế hiến của Ngài.
 • Thần khí đồng hóa Hội Thánh với Đức Kitô Vượt qua mà Hội Thánh đã hiệp thông với.
 • Cùng với Đức Kitô, Thần khí Thánh hóa Hội Thánh.
 • Nhưng tác động của Thần khí đối với Hội Thánh khác tác động đối với bánh rượu:
  • Chúng vô tri không có sự ưng thuận.
  • Đối với Hội Thánh, quyền năng tối thượng của Thần khí lại là tình yêu: Ngài khích lê, hấp thu, biến đổi Hội Thánh thành hiền thê.
  • Giữa hai bên có sự thân tình khôn tả.
  • Thần khí giúp Hội Thánh và Đức Kitô hiệp thông tuyệt đối với nhau: cả hai thành một Thân thể duy nhất; trong một cái chết và một sự sinh thành làm con.

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

trong “Thần Khí Thánh của Thiên Chúa”

(Còn tiếp)

Có thể bạn quan tâm

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới