Thần Khí Của Cha - Thần khí của Cha và của Con (tiếp theo)

Chúa Nhật, 13-08-2017 | 16:11:18

Nhờ có Đức Kitô đến mạc khải, loài người mới biết một khía cạnh mới của mầu nhiệm Thiên Chúa: biết Người là Cha, Người triển xuất trong một Người Con, Người là Cha sinh hạ Con và Người cũng là Cha của loài người nữa. Cũng nhờ mạc khải của Đức Kitô, loài người mới biết Thần khí là Thần khí của Cha.

Trước kia, người ta đã nhận Thần khí là quyền năng, là sự thánh thiện, là Thần khí Thiên Chúa, nhờ Ngài, Thiên Chúa là Đấng Toàn năng và sự thánh của Thiên Chúa tỏ lộ ra.hqdefault

Nay người ta mới biết Ngài là Thần khí của Cha và biết sự toàn năng, sự thánh thiện kia được tò bày trong chức năng làm Cha của Thiên Chúa: đây là ánh sáng mới mẻ mà mạc khải nơi Đức Kitô rọi vào mầu nhiệm Thần khí: Ngài là “Thần khí của Thiên Chúa Cha”.

Đức Kitô không chỉ mạc khải phụ tính của Thiên Chúa, mà còn mạc khải là chính trong Thần khi mà Thiên Chúa là Cha. Và chính Ngài:

– Sinh ra là Con thảo nhờ quyền năng Thiên Chúa tức Thần khí.

– Được tuyên dương là Con Thiên Chúa vì Thần khí ngự trong Ngài.

– Được đặt làm Con vì Thiên Chúa phục sinh Ngài trong Thánh Thần.

Khi trước người ta đã biết Thiên Chúa là Cha của dân Israel và Cha của cả tạo thành, nhưng nay mới biết việc tạo dựng ra Israel và ra vũ trụ kia bắt nguồn tử chức làm Cha (phụ tính) đối với Đức Kitô. Và hoạt động của Thiên Chúa trong Thần khí bắt nguồn từ việc sinh hạ Con, hay nói cách khác: Thần khí là hoạt động của quyến năng Thiên Chúa, nhưng nay ta biết Thần khí liên hệ mật thiết với mầu nhiệm Cha sinh hạ Con.

Qua hoạt động của Ngài trong vũ trụ, ta biết Thần khí là sự tỏa ánh của Thiên Chúa, là mãnh lực qua đó Thiên Chúa mở ngỏ chính mình. Nhưng ta đừng quên tiên vàn, Thần khí đã làm Thiên Chúa xuất thần ngay trong mầu nhiệm vĩnh hằng trên cõi trời.

– Chính bởi Thần khí mà có sự sinh hạ của Cha.

– Chính bởi Thần khí, quyền năng tột đỉnh của Thiên Chúa, Đấng thực hiên mọi công trình của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa thành tựu công trình chuyên biệt của Người là làm Cha.

– Chính bởi Thần khí, sự viên mãn của hữu thể và sự sống, mà Thiên Chúa khơi dậy môt hữu thể và một sự sống viên mãn là Con hằng hữu của Người

– Chính bởi Thần khí, tình yêu vô biên, mà Thiên Chúa hoàn thành một công trình chủ chốt của tình yêu là sinh hạ “Người Con yêu dấu” (Co 1, 13)

– Chính bởi Thần khí là hơi thở của Người, mà Thiên Chúa thốt ra Lời, nói ra Lời.

– Vậy chính trong Thánh Thần mà Cha sinh hạ Con.

– Và Cha sinh hạ Con như thế trong cách hành động “âm dương” đẩy ra hút vào của Thần khí: giữa lòng mầu nhiệm vĩnh hằng, Thiên Chúa triển xuất trong một Người Con qua tình yêu Thần khí và chính trong quyền năng tình yêu ấy, Cha đưa Con trở về lại sự duy nhất của mình.

– Vậy chính trong Thần khí mà có Cha và Con. Nhờ có Ngôi vị thứ ba mà có Ngôi nhất và Ngôi hai. Nhờ Ngài, tiến trình chủ vị hóa trong ba Ngôi được phát động, trong tình yêu hằng hữu, và nhờ đó Cha rạ khỏi mình vì yêu, để sinh hạ Lời Người trong Thần khí.

– Sở dĩ Thánh Thần có vai trò như thế vì Ngài là tình yêu và trong Ngài, Thiên Chúa thi thố tình yêu:

  • Như mọi kẻ sống trong tình yêu, Thiên Chúa qui hướng cả về đối tượng Người yêu, Người ra khỏi mình để hiến dâng, Người quên mình và càng quên mình lại càng là mình hơn, lại càng làm Cha hơn.
  • Thiên Chúa cũng làm cho đối tượng Người yêu hiện hữu trong tình yêu: Người sinh hạ Con hằng hữu trong tình yêu.
  • Thiên Chúa muốn hiện hữu cho Con và trong Con: trong Thần khí, Người “hiện hữu” trong Con, Người thiết yếu là Cha trong việc sinh hạ Con

Sau khi tác động trong Ba Ngôi, Thần khí của Cha tác động trong tạo thành: Mầu nhiệm Ba Ngôi trào ra trong công cuộc tạo thành.

  • Thiên Chúa đã sinh hạ Con trong Thần khí: bây giờ Người tạo dựng bằng cách là Đấng sinh hạ Con trong Thần khí: Sự sinh hạ Con trong cõi vĩnh hằng âm vang ra dưới dạng vũ trụ thọ sinh. Toàn thể hoạt động của Thiên Chúa trong vũ trụ có tình phụ tính sinh hạ và cô đọng lại trong Con Môt, mà Cha đặt làm ‘Trường Tử mọi thọ sinh’ (Co 1, 15). Thần khí tác tạo vũ trụ là chính Thần khí của Cha, Đấng sinh hạ Con.
  • Tạo thành là công trình Ba Ngôi hợp lực tạo dựng. Nhưng mỗi Ngôi tham dự theo tính năng riêng biêt của mình.
  • Thần khí với tư cách Đấng mà trong Ngài Cha sinh hạ, Con được sinh hạ và đem muôn loài về cho Cha.
  • Cha với tư cách Đấng sinh hạ và Đấng tạo dựng qua chức làm Cha của Đức Giêsu Kitô.
  • Vũ trụ cô đọng lại trong Đức Kitô, vinh hiển và trong tử hê viên mãn của Ngài và vũ trụ còn khởi nguồn từ Ngài. Vì thế tao thành tốt đẹp, tham dự vào tử hệ, bởi được tạo dựng trong tình yêu của Cha đối với Con.

Nhờ có Đức Kitô vào cư ngụ trong Ba Ngôi, tạo thành trở nên nội tại cho Thiên Chúa, ơ chóp đỉnh cội rễ của nó, nó bắt nguồn tận trong cuộc sinh hạ vĩnh hằng được kết tinh thành Đức Kitô.

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

trong “Thần Khí Thánh của Thiên Chúa”

(Còn tiếp)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới