Tam nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ II - 17h30 || 26/06/2020

Thứ Bảy, 27-06-2020 | 09:22:18

“Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.” (Lc 1,56)

Tam nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ II – 17h30 || 26/06/2020

Chủ đề: Đức Maria, mẫu gương đời sống phục vụ của Hội Thánh.
17g30: Hành hương kính Đức Mẹ


18g00: Thánh lễ
Chủ tế: Cha Giuse Nguyễn Hồng Phước
Giảng lễ: Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Media : Đức Tuấn

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới