Tai và Miệng của Đức Trinh Nữ trong Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Bảy, 07-05-2016 | 15:06:22

Chúng ta cũng nên chú tới chi tiết cái Miệng rất nhỏ và tai phải được lộ ra từ phía dưới của khăn phủ đầu của Đức Maria. Những chi tiết này dạy chúng ta rằng để lắng nghe lời của Thiên Chúa, chúng ta cần phải thinh lặng và lắng nghe.

Cái tai nhô ra và cái miệng nhỏ là cách thức mà các họa sĩ trình bày giáo huấn cổ xưa về kinh nghiệm truyền tin. Mẹ Maria lắng nghe lời của thiên thần và Mẹ đã chấp nhận vai trò của Mẹ là Mẹ Đấng Cứu Thế.

DMHCG

Bài học đầu tiên khi đọc bức linh ảnh là làm thế nào để tạo ra khoảng trống, một khoảng thời gian trong đời sống hàng ngày của chúng ta cho các hoạt động của Thiên Chúa. Mẫu gương lắng nghe và thái độ chăm chú đối với mỗi thời điểm của Thiên Chúa nơi Mẹ Maria là những bài học cho chúng ta về tầm quan trọng của thinh lặng và lắng nghe. Chúng ta noi theo thái độ của Mẹ Maria trong đời sống của chính chúng ta, và đảm bảo rằng chúng ta có thời gian để tĩnh lặng trong sự hiện diện của Thiên Chúa.

Daniel Korn, C.Ss.R.
(trích trong “Embracing the Icon of Love”,
bản dịch của P.X Trần Văn Quảng, C.Ss.R.)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới