Ratzinger

Đức Phanxicô ngỏ lời với những người được giải thưởng Ratzinger 2016

Sáng thứ bảy 26/11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu với những người chiến thắng giải thưởng Ratzinger năm 2016  – Linh Mục Inos Biffi và Giáo sư Ioannis Kourempeles – tại Điện Clementine tại ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook