Nhân Vị

Thứ Năm, 14-09-2017 | 07:54:08

Nhân vị mỗi người phải được tôn trọng,

vì tất cả chúng ta đều là hình ảnh của Thiên Chúa